euroklic
 

 

sk

Poďakovanie Národnej rade osob se zdravotním postižením ČR

Vážení predstavitelia Národnej rady osob se zdravotním postižením České republiky,

Na základe Vašich aktivít spojených s rozširovaním systému Eurokľúč v ČR, rovnako ako odstraňovania bariér prístupu a mobility pre chronicky a telesne postihnutých a samozrejme aj na základe ďalších Vašich aktivít si Vám v mene tých, ktorí vlastnia svoj Eurokľúč dovoľujeme si Vám poďakovať.
Niektoré Vaše aktivity sú pre nás nielen prínosom, ale aj vzorom, hlavne v oblasti systémového riešenia odstraňovania bariér komplexným prístupom, ku ktorému sme pristúpili v našich, t.j. slovenských podmienkach. Naši pacienti sú často návštevníkmi Českej republiky a oceňujú rozšírenie systému Eurokľúč pre ich diskrétne a základné ľudské potreby rovnako ako pre mobilitu bez asistencie obsluhy zdvíhacích plošín a výťahov určených pre takéto prípady. 
Historické prepojenie našich krajín vytvára možnosť prepojenia aj v tejto oblasti s tým, že je možné využiť Záštitu Predsedníctva SR v Rade EÚ, keďže sme túto záštitu získali nielen pre projekt „Eurokľúč – Odomykáme Európu pacientom“, ale aj pre projekty „Európske mesto solidarity“ a pre projekt „Medzinárodný koridor zdravia“. Všetky tieto projekty vznikli z prostredia Slovenskej republiky s tým, že prostredie ČR je obdobné a vychádza z prostredia bývalého Československa.
Záverom ešte raz ďakujeme a veríme, že výskyt bariér sa bude postupne minimalizovať a že každý z chronicky a telesne postihnutých nájde svoju cestu bez toho, že by musel prekonávať prekážky.

S vďakou, úctou, pozdravom a želaním pevného zdravia

Petr Kučera
Predseda OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram
www.bezbariéry.webnode.sk
Tel: 0421 904 463 299

 

 

 

V. workshop Středoevropské skupiny pro integraci osob se zdravotním
postižením a partnerů z Turecka (11. prosince 2009) v rámci Turecko -
Švédských dnů, konaných 9.-14. prosince 2009 v Polském Těšíně.

- Představení činnosti a projektů Středoevropské skupiny pro integraci
osob se zdravotním postižením.
- Prezentace projektu Alányje bez bariér (Jaroslav Dembinný - předseda
Středoevropské skupiny pro integraci osob se zdravotním postižením).
- Prezentace projektu Integrační vesničky v Turecké Alányji (Ewa Gagat -
prezidentka Trianon PL).
- Jednání o Polsko - České spolupráci při realizaci projektu EUROKLÍČ v Polské republice (Pawel Wypych, státní tajemník kanceláře prezidenta
Polské republiky, Marek Plura, poslanec Sejmu Polské republiky, Jan
Filip Libicki, poslanec Sejmu Polské republiky, Václav Krása, předseda
NRZP ČR, Pavel Hříbek, předseda EIPUR).
- Jednání o projektovém záměru na zaměstnávání osob se zdravotním
postižením u Policie ČR (Václav Krása, předseda NRZP ČR, Pavel Hříbek, předseda EIPUR, plukovník Tibor Gábor, ředitel pro řízení lidských zdrojů PČR).

 

Jednání o implementaci projektu EUROKLÍČ na území Polské republiky, které proběhlo ve dnech 7. - 9. října 2009 v sídle prezidenta Polské republiky, v Sejmu a PFRONU.

Stará moudrost velí, abychom si dobré a osvědčené věci nenechávali jen pro sebe, ale předávali je dál. Proto jsme v rámci našeho předsednictví EU v první polovině letošního roku věnovali značné úsilí propagaci projektu v zahraničí, především v Polsku a na Slovensku. Ve spolupráci se Středoevropskou skupinou jsme vstoupili do jednání s poslanci Polského Sejmu. Polská republika požádala NRZP ČR o spolupráci při realizaci projektu na svém území. V říjnu jsme byli přijati v sídle prezidenta Polské republiky, v Sejmu a v dalších významných institucích.
S ministry, poslanci a vysokými úředníky jsme projednali konkrétní kroky vedoucí k implementaci projektu na území Polské republiky. Přípravná fáze v Katowickém vojvodství by se měla rozběhnout již v roce 2010. Polské představitele oslovil především fakt, že projekt euroklíč
odstraňuje nejistotu a řadu psychologických bariér a tím posiluje
samostatnost a nezávislost osob se sníženou schopností pohybu v
každodenním životě. Rovněž ocenili skutečnost, že zavedení projektu
euroklíč zpřístupní sociální a technická kompenzační zařízení osobám,
pro něž jsou určena a zabrání jejich zneužívání nežádoucími skupinami
(např. vandaly, narkomany, bezdomovci, pouličními prostitutkami apod.).

 

Mezinárodní konference - "Středoevropské skupiny"
v Polském Těšíně 25.6.2009

Mezinárodní konference
Evropou bez bariér

Pořadatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Termín: 20. – 21. 4. 2009
Místo: TOP HOTEL PRAHA

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR chce konferencí pokračovat v diskusi o podmínkách pohybu osob se zdravotním postižením po členských státech EU, kterou zahájila v říjnu 2008 na veletrhu MEDICAL FAIR 2008. Problémem je, že každá země Evropské unie má jiná opatření k vyrovnávání příležitostí lidí se zdravotním postižením a ty jsou tak nepřenositelné. Iniciativa NRZP ČR má za cíl v rámci předsednictví ČR Evropské unii podmínky pohybu a vyrovnávání příležitostí zlepšit a sladit.
Konference byla zahrnuta mezi oficiální akce českého předsednictví Evropské unii. Záštitu nad jejím konáním převzal ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

kofola


Účastníci konference se shodli na těchto závěrech k jednotlivým projednávaným problematikám:
1) Účastníci konference se obrací na představitele členských zemí EU s požadavkem co nejrychlejší harmonizace právních předpisů v rámci evropského společenství, které umožní osobám se zdravotním postižením cestovat po zemích EU bez diskriminace a zbytečných administrativních překážek.
2) Přítomní účastníci konference jsou přesvědčení o tom, že projekt Euroklíč je jednou z cest jak zlepšit kulturu cestování osob se zdravotním postižením a považuji za velmi potřebné, aby veřejná správa pomáhala s jeho zaváděním.
3) Středoevropská iniciativa - spolupráce osob se zdravotním postižením ČR, Polska a Slovenska považuje za prioritu stanovit v legislativě EU standardy přístupného prostředí. Dalšími body spolupráce jsou:
- Komparace legislativy států Středoevropské skupiny a EU.
- Podpora programu Euroklíč.
- Podpora mobility a sociální turistiky.
- Zavádění modelu ucelené rehabilitace.


 


Ceny MOSTY 2008 uděleny

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR letos již po šesté udělovala ceny Mosty. Těmi oceňuje aktivity, projekt nebo osobnosti, které dlouhodobě, cíleně a systémově podporují osoby se zdravotním postižením.
Ceny MOSTY 2008 získali:

V první kategorii – instituce veřejné správy – zvítězilo město Otrokovice za komplex opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Ve druhé kategorii – nestátní subjekty – zvítězila společnost Hendaver za mezinárodní filmový festival MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL

Ve třetí kategorii – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – zvítězila Mgr. Věra Kosinová z Pardubic za patnáctileté intenzivní vedení zařízení Daneta, které pečuje o děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením

Ve čtvrté kategorii – zvláštní cena – zvítězil Ústav sociální péče Hajnice za částečné navrácení způsobilosti k právním úkonům klientů Ústavu sociální péče Hajnice.

Ceny Mosty 2008 se udělovaly v 17.2.2009 Grandhotelu Pupp v Karlových Varch pod záštitou první dámy, paní Livie Klausové.

Za rok 2008 usilovalo o ceny celkem 73 projektů. Dosud měly Mosty tři kategorie, letos k nim přibyla další – ocenění osobnosti.

 

 

 

Založení Středoevropské skupiny
pro integraci osob se zdravotním postižením

V rámci předsednictví České republiky v EU se ve dnech 3. a 4. února 2009 v Turčianských Tepliciach setkali představitelé osob se zdravotním postižením České, Polské a Slovenské republiky. Založili Středoevropskou skupinu pro integraci osob se zdravotním postižením, jejíž smyslem je pojmenovat společné problémy osob se zdravotním postižením těchto zemí.
Jako největší problém vidí zakládají členové skupiny v tom, že neexistuje jednotná evropská norma charakterizující přístupné prostředí.
Vzhledem k tomu, že české předsednictví si za svou prioritu vzalo heslo „Evropa bez bariér“, obrací se na předsedu Vlády ČR Mirka Topolánka, aby se touto problematikou zabýval. Konkrétně, aby oslovil všechny členské státy EU a vyžádal si od nich informace, jak je pojem bezbariérové prostředí definován v jejich legislativě.

Přesto, že Brusel vyžaduje zavádění evropských standardů v členských zemích /naposledy například tolik diskutované zavádění více jeslí v ČR/, nikdo dosud neřekl, jaké prostředí je obecně považováno za bezbariérové. Žádná evropská norma nestanoví sklon nájezdových ramp, výšku toalety, šířku dveří, výšku umístění elektrických vypínačů apod.
Založení Středoevropské iniciativy není první snaha Národní rady osob se zdravotním postižením ČR o sjednocení podmínek pro osoby se zdravotním postižením. Již v říjnu loňského roku iniciovala například mezinárodní konferenci „Evropou bez bariér“, kde se diskutovalo o cestování OZP v rámci Evropy a nad sjednocením výhod pro osoby ZP. Toto téma bude opět otevřeno na konferenci, která se uskuteční v Praze 20.-21. dubna 2009.


Středoevropská skupina se dále dohodla na spolupráci v těchto oblastech:
- Komparace legislativy států Středoevropské skupiny a EU
- Podpora realizace programu Euroklíč
- Podpora realizace programu mobility a sociální turistiky
- Zavádění modelu ucelené rehalibilitace

 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Crohnova choroba
:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámků
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:www.cechmobility.cz
:POLSKO a SLOVENSKO
:Euroklíčenka
:

:Kontakt


: