euroklic
 

 

Garanti Statistické
údaje
Tiskové konference,
prezentační akce
Distribuce

 

SotolaIng. Pavel Šotola
radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor

Jsem velmi rád, že Pardubický kraj přispěl v roce 2012 k nastartování tohoto mezinárodního projektu v našem kraji. Vždyť Euroklíč pomáhá při cestování jak lidem se zdravotním postižením, tak i rodičům s malými dětmi. Jde tedy o pomoc mnoha lidem a proto je potřeba, aby se projekt dále rozvíjel a Eurozámky bylo osazeno co nejvíce zažízení. Věřím, že díky dobré a dlouhodobé spolupráci s pardubickou krajskou radou osob se zdravotním postižením a s přispěním i dalších subjektů se to podaří.Ing. Linek

Ing. Roman Línek, MBA -
náměstek hejtmana Pardubického kraje

Jsem rád, že mezinárodní projekt Euroklíč, s tradicí trvající již více než čtvrt století, je postupně realizován také v Pardubickém kraji, který se stává dalším regionem v Evropě, kde je tato jednoduchá, ale významná pomůcka samozřejmostí. V Pardubickém kraji žije přes 20 000 držitelů průkazek TP, ZTP a ZTP/P. K projektu se připojila i Síť mateřských center, neboť rodiče s dětmi v kočárcích mají přibližně stejné problémy s mobilitou jako vozíčkáři, zvláště při delších cestách a proto je většina moderních bezbariérových sociálních zařízení osazena také přebalovacím pultem. Pro lidi se zdravotním postižením a rodiče s malými dětmi tak bude cestování o něco důstojnější.

 

HISTORIE

 

Mgr. Radko Martínek
Hejtman Pardubického kraje

Pardubický kraj je partnerem mezinárodního projektu EUROKLÍČ. Dovolujeme si vás pozvat k účasti v tomto projektu, který už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. Nebývalé podpory se projektu dostalo také od akademické obce.  Myšlenku, že  si lidé s omezenou pohyblivostí odemknou speciálním klíčem zámek veřejných zařízení, považuji za vynikající a osobně ho podporuji. Účastníkem projektu může být totiž každý provozovatel veřejně přístupného objektu na území Pardubického kraje. Ovšem je důležité, aby se do projektu vedle obchodů, úřadů  a benzinových stanic zapojily také kulturní domy, sportovní areály nebo České dráhy. Proto  vítám  snahy Asociace krajů ČR, která  poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto smysluplného projektu na území  České republiky.

 

macela


Bc. Miloslav Macela, krajský radní odpovědný za oblast sociální péče a neziskový sektor

Pardubický kraj věnuje problematice osob se zdravotním postižením mimořádnou pozornost. Dokladem toho je mimo jiné speciální grantový program pro integraci handicapovaných dětí do všech typů školských zařízení (včetně mateřských či základních uměleckých škol), vysoká úroveň finanční podpory poskytovatelů sociálních služeb či dlouholetá intenzivní spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením a dalšími nestátními neziskovými organizacemi, jejímž symbolickým vyvrcholením bylo předávání výročních cen MOSTY 2007 v reprezentativních prostorách chrudimského muzea. Projekt EUROKLÍČ je dalším ze společných projektů, které významně pomáhají zlepšit život lidí s handicapem.


df


Mgr. Danuše Fomiczewová,
vedoucí odboru sociálních věcí Pardubického kraje

Na odboru sociálních věcí Pardubického kraje vítáme každou příležitost, která nabízí pomoc pro
ty, kteří ji potřebují. Možnost být při přípravě projektu Euroklíč vnímáme jako nový způsob pomoci pro lidi, kteří si svůj osud dobrovolně nevybrali, ale přesto chtějí a mají právo svůj život prožít co nejlépe. My, kteří jsme si vybrali sociální práci jako své povolání víme, jak složité životní situace musí denně handicapovaní řešit. Věřím, že projekt Euroklíč pomůže našim zdravotně postiženým občanům a maminkám s malými dětmi udělat život zase o něco příjemnější.

 

Otmar Cvrkal, místopředseda NRZP ČR, člen komise pro zdravotně postižené při Předsednictvu Svazu měst a obcí, člen výboru Zastupitelstva Pardubického kraje (výbor pro zdravotnictví, sociální věci a neziskový sektor), místopředseda Pardubické krajské rady osob se ZP, předseda Sdružení zdravotně postižených na Svitavsku, zastupitel Města Svitavy

Velmi vítám zapojení Pardubického kraje do mezinárodního projektu Euroklíč. Na cestě integrace osob se zdravotním postižením nás čeká ještě mnoho práce. Úspěšná realizace projektu Euroklíč může být jedním z viditelných milníků na této dlouhé trase. Dovoluji si pozvat všechny potenciální uživatele „euroklíče“ v kraji k zapojení do informační a osvětové kampaně o potřebnosti tohoto projektu. Dovoluji si také pozvat všechny provozovatele veřejně přístupných objektů v našem krásném kraji k aktivní účasti a spolupráci při realizaci projektu. Já sám chci udělat všechno proto, aby „euroklíče“ začaly co nejdříve sloužit rodičům s malými dětmi, lidem se zdravotním postižením i seniorům a staly se běžnou součástí našeho každodenního života.


 

:EUROKLÍČ V KRAJÍCH

:Informace pro partnery
:Jak získat euroklíč
:Jak získat eurozámek
:Historie
:Místa osazovaná eurozámky
:Euroklíč ve světě
:Místa již osazená eurozámky
:Typy eurozámklů
:Záštita
:Garanti a partneři
:Dotazníkové šetření
:POLSKO a SLOVENSKO

:Euroklíčenka

:Kontakt